Verschillende werkgevers, verschillende pensioenregelingen; dat geldt voor veel werknemers. Waarschijnlijk ook binnen uw bedrijf. Dat betekent dat veel van uw medewerkers na hun pensionering uit verschillende regelingen hun pensioen ontvangen.

Dat is niet overzichtelijk. Gelukkig is het voor medewerkers al sinds 1 januari 2015 eenvoudiger geworden om een waardeoverdracht pensioen aan te vragen. Daarmee komen ze bij u. Wat doet u als een van uw medewerkers zo’n aanvraag bij u indient?

Wat is waardeoverdracht pensioen?

Iedereen die een betaalde baan heeft, bouwt via de werkgever pensioen op (de zgn. 2e pijler). Dat is, samen met de AOW (1e pijler) en het vermogen dat iemand zelf opbouwt zoals lijfrente, spaargeld, overwaarde op het huis (3e pijler) de basis voor het inkomen na de pensioendatum. Tijdens hun werkende leven veranderen veel mensen nogal eens van werkgever. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw in de 2e pijler omdat het pensioen niet constant, via dezelfde pensioenregeling, wordt opgebouwd. Daarom is het mogelijk om een waardeoverdracht aan te vragen. Het opgebouwde pensioen van vorige pensioenuitvoerders wordt meegenomen naar de nieuwe werkgever.

Vervallen van de 6 maanden termijn

Allereerst is het goed te weten dat de termijn om een waardeoverdracht pensioen aan te vragen (was 6 maanden) is komen te vervallen. Dit betekent dat uw werknemers altijd een verzoek kunnen indienen voor een waardeoverdracht bij hun huidige pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar etc).

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Een waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Dit hangt onder andere af van de pensioenregeling(en) die de werknemer had en die hij krijgt bij de nieuwe werkgever.

Uitzonderingen op de regel

De pensioenuitvoerder is verplicht om een verzoek tot waardeoverdracht te uit te voeren. Er geldt één uitzondering. Namelijk als de werkgever door de overdracht een aanvullende storting moet doen van meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde.
Ook kan de aanvraag tot waardeoverdracht worden opgeschort als het gaat om een aanvraag bij een pensioenfonds die op dat moment een lage dekkingsgraad heeft. Zodra de dekkingsgraad weer toereikend is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Hoe verloopt een traject van waardeoverdracht pensioen?

Een traject tot waardeoverdracht pensioen kost tijd. Het ziet er als volgt uit:

  1. Werknemer vraagt waardeoverdracht aan bij zijn/ haar pensioenuitvoerder (de uitvoerder van de huidige werkgever);
  2. De pensioenuitvoerder vraagt binnen één maand de pensioenaanspraken op bij de vorige pensioenuitvoerder(s);
  3. De vorige pensioenuitvoerder heeft twee maanden de tijd om de pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde door te geven aan de nieuwe pensioenuitvoerder;
  4. De nieuwe pensioenuitvoerder stuurt vervolgens binnen twee maanden een offerte naar de werknemer (aanvrager);
  5. Naar aanleiding van de offerte heeft de werknemer twee maanden de tijd om te bepalen of de waardeoverdracht doorgaat;
  6. Als de waardeoverdracht doorgaat maakt de oude pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde binnen 10 werkdagen over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht: gunstig of niet?

Een waardeoverdracht kan voor een werknemer gunstig zijn. Het ingelegde bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd, wordt zo immers groter.
Maar let op….een waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Dit hangt onder andere af van de pensioenregeling(en) die de werknemer had en die hij krijgt bij de nieuwe werkgever. Als de huidige regeling bijvoorbeeld betere voorwaarden heeft dan de voorgaande regeling(en), dan is het vaak verstandig om aan een waardeoverdracht te denken. Een pensioenadviseur kan hierover adviseren.

Werkgever: invulling geven aan zorgplicht

Als werkgever kunt u uw (nieuwe) werknemers informeren over de mogelijkheid van waardeoverdracht. Wat wij als pensioenadviseur steeds vaker zien is dat werkgevers hen een individueel pensioengesprek aanbieden. In die gesprekken kijken wij met uw medewerker naar haar/zijn individuele situatie. Voor u een prima secundaire arbeidsvoorwaarde waarbij u invulling geeft aan de zorgplicht voor uw werknemers.

Pensioen en WW uitkering

Na uitdiensttreding stopt de opbouw van pensioen. Om de gevolgen te bepalen voor het nabestaandenpensioen is het van belang om te weten of het een pensioenvoorziening op opbouwbasis betreft of op risicobasis.

Onderzoek Eigenrisicodragerschap noodzakelijk of niet?

Een uitgebreide inventarisatie is absoluut noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Het is het interessant om naast de cijfermatige kant ook de sociale en beleidsmatige kant te bekijken. Belangrijk is dat alle risico’s in kaart zijn gebracht en er een goed beeld ontstaat van de cultuur en het verzuimbeleid binnen de onderneming.

Met een arbeidsbeperking toch aan het werk?

Werkgevers en de overheid moeten ervoor zorgen dat er vóór 2026 stapsgewijs 125.000 banen extra bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met een beperking werk te laten vinden bij een gewone werkgever.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.