Insucare streeft ernaar om de dienstverlening naar alle tevredenheid van onze klanten uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken en informatievoorziening een rol. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Insucare of heeft u een specifieke klacht dan vragen wij u contact op te nemen met ons. Wilt u een officiële klacht indienen? Wij raden u dan aan om de volgende klachtenprocedure te volgen.

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per brief of email ter attentie van Insucare. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Insucare
Postbus 873
5600 AW Eindhoven
info@insucare.nl

2. In behandeling nemen van de klacht
De directie van Insucare neemt de klacht hoogstpersoonlijk in behandeling en zal u hierover persoonlijk infomeren. Gezamenlijk met de verantwoordelijke medewerker(s) wordt de relevante documentatie en informatie verzameld en wordt uw klacht uitvoerig besproken.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Zowel persoonlijk als schriftelijk worden de uitspraak en eventuele verbeterpunten met u gecommuniceerd. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt aangegeven welke verbeteracties Insucare uit zal voeren. Eventuele (schade)vergoedingen worden met u besproken. Dit persoonlijk gesprek zal tevens middels een schrijven bij instemming van beide partijen worden getekend. Bij een ongegronde en deels gegronde klacht wordt de uitspraak gemotiveerd.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar indienen bij Insucare. Geef hierin duidelijk aan wat u van Insucare verwacht. Tevens dient u contact op te nemen met Kifid, het financiële klachteninstituut. Insucare is aangesloten bij deze instantie die uw klacht verder zullen behandelen. Wanneer u een klacht heeft over een van onze casemanagers dan verzoeken wij u om contact op te nemen met RSC.

Extern loket

Wat is Kifid?
Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. U kunt uw klacht online indienen via www.mijn.kifid.nl Op deze persoonlijke webpagina kunt u ook de status van uw klacht volgen en alle relevante bestanden uploaden. Als u van deze mogelijkheid geen gebruik kunt maken, kunt ook het klachtformulier downloaden en uw klacht per post opsturen. Voor meer informatie www.kifid.nl

Wat is RSC?
RSC staat voor Register Specialistisch Casemanagement. Bij het RSC zijn casemanagers aangesloten die de opleiding Regie op verzuim hebben afgerond. Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw formele klacht, dan kunt u bij de RSC een klacht indienen tegen de betreffende casemanager. Voor meer informatie www.register-rsc.nl/reglementen

Snel contact opnemen?
Bel 088 273 32 00