Klachtenprocedure

Insucare streeft ernaar om de dienstverlening naar alle tevredenheid van onze klanten uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken en informatievoorziening een rol. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Insucare of heeft u een specifieke klacht dan vragen wij u contact op te nemen met ons. Ook wanneer u een klacht heeft over een van ozne casemanagers. Zoals u van ons gewend bent zullen wij zo spoedig mogelijk met een terugkoppeling komen. 

Wilt u een officiële klacht indienen? Wij raden u dan aan om de volgende klachtenprocedure te volgen.

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per brief of email ter attentie van Insucare. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Insucare
Postbus 873
5600 AW Eindhoven
info@insucare.nl

2. In behandeling nemen van de klacht
De directie van Insucare neemt de klacht hoogstpersoonlijk in behandeling en zal u hierover persoonlijk infomeren. Gezamenlijk met de verantwoordelijke medewerker(s) wordt de relevante documentatie en informatie verzameld en wordt uw klacht uitvoerig besproken.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Zowel persoonlijk als schriftelijk worden de uitspraak en eventuele verbeterpunten met u gecommuniceerd. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt aangegeven welke verbeteracties Insucare uit zal voeren. Eventuele (schade)vergoedingen worden met u besproken. Dit persoonlijk gesprek zal tevens middels een schrijven bij instemming van beide partijen worden getekend. Bij een ongegronde en deels gegronde klacht wordt de uitspraak gemotiveerd.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar indienen bij Insucare. Geef hierin duidelijk aan wat u van Insucare verwacht. Tevens dient u contact op te nemen met Kifid, het financiële klachteninstituut. Insucare is aangesloten bij deze instantie die uw klacht verder zullen behandelen. Wanneer u een klacht heeft over een van onze casemanagers dan verzoeken wij u om contact op te nemen met RNVC.

Wat is Kifid?
Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. U kunt uw klacht online indienen via www.mijn.kifid.nl Op deze persoonlijke webpagina kunt u ook de status van uw klacht volgen en alle relevante bestanden uploaden. Als u van deze mogelijkheid geen gebruik kunt maken, kunt ook het klachtformulier downloaden en uw klacht per post opsturen. Voor meer informatie www.kifid.nl

Wat is RNVC?
RNVC staat voor Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers. Bij de RNVC zijn case- en caremanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op Post Bachelor niveau of de opleiding Regie op verzuim hebben afgerond. Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw formele klacht, dan kunt u bij de RNVC een klacht indienen tegen de betreffende casemanager. De RNVC heeft een externe klachtencommissie, bestaande uit juristen. U kunt bij ons secretariaat info@rnvc.nl het klachtenreglement en een klachtenformulier opvragen.

Contact
Heeft u een vraag? Neem contact met ons op voor meer informatie. Stel uw vraag via het contactformulier  of bel 040 – 2370400

Meld hier uw op- of aanmerking!