FAQ Verzuim-ontzorgpolis

De MKB verzuim ontzorgverzekering, ook wel verzuim-ontzorgpolis is een verzuimverzekering voor werkgevers die de complete regie rondom verzuim van werknemers uit handen willen geven.  Dit roept al snel veel vragen op, we zetten de veel gestelde vragen hieronder voor u op een rij.

Veel gestelde vragen

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering kent een zeer uitgebreide combinatie van dienstverlening en dekking. Wordt een werknemer ziek, dan kunt u rekenen op actieve begeleiding door de verzekeraar en een uitgebreide vergoeding van uw kosten.

Dit hangt af van de contracttermijn bij uw huidige verzekeraar. Er kan sprake zijn van een contracttermijn van 3 jaar, waarbij de verzekering tussentijds niet kan worden opgezegd. Maar ook een jaarcontract waarbij u de verzekering dagelijks kan opzeggen met een maand opzegtermijn is mogelijk.

De opzegtermijn verschilt per arbodienst. Veel voorkomende opzegtermijnen zijn 1 maand of 3 maanden (maar ook 6 maanden komt voor!). Raadpleeg hiervoor de overeenkomst met uw arbodienst.

De verwachting is dat verzekeraars de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering gaan aanbieden met standaard dienstverlening door één of twee arbodiensten.

Actieve begeleiding van uw zieke medewerker, optimale ontzorging van u als werkgever, regie op de verzuimkosten door de casemanager, goede communicatie naar u en uw zieke medewerker, geen onverwachte premiestijgingen als gevolg van verzuim binnen uw bedrijf, moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de loondoorbetalingsplicht voor u goedkoper wordt.

De reguliere verzuimverzekering blijft als product naast de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering bestaan. U heeft straks de mogelijkheid om te kiezen voor de reguliere verzuimverzekering of de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor medewerkers die bij de start van de verzekering ziek zijn. Heeft u nu een verzuimverzekering die dekking biedt voor deze medewerker? Dan loopt de dekking, ook na opzegging van de verzekering, veelal door voor deze medewerker.

Bij opzegging van uw contract met de arbodienst eindigt ook de arbodienstverlening per de beëindigingsdatum. Heeft u een zieke werknemer? De verwachting is dat de arbodienstverlener binnen de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering het dossier per ingangsdatum zal begeleiden.

Ja, alle werkgevers ontvangen met ingang van 2021 deze financiële tegemoetkoming. Er is op dit moment geen mogelijkheid om specifiek kleine werkgevers financieel tegemoet te komen.
Het doel van het kabinet is om per 2024 enkel nog kleine werkgevers (MKB-werkgevers) financieel tegemoet te komen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Waarom wordt de loondoorbetalingsplicht aangepakt? Welk pakket aan maatregelen is er genomen? Hoe wordt het voor u makkelijker? Is alles wel duidelijk? En bovenal, hoe wordt het voor u goedkoper gemaakt?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Pakket aan maatregelen

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Veel* kleine werkgevers hebben een verzuimverzekering. Deze verzekering zorgt voor financiële compensatie van de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Toch zorgt deze verzekering niet voor het gevoel ontzorgd te worden. Is er een medewerker ziek, dan kunt u te maken krijgen met de verzekeraar, arbodienst, casemanager, re-integratiebedrijf, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, etc. Veel partijen waarvan de processen en belangen niet altijd transparant en overzichtelijk zijn.

De minister, werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt over een verzuimverzekering die ontzorgt: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Kaderconvenant en een Productconvenant ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’.

* 75% van de bedrijven met minder dan 7 werknemers
  85% van de bedrijven met 7 tot 15 werknemers

Een aantal van de inhoudelijke afspraken lichten wij er graag voor u uit:

  1. De verzekering is poortwachterproof
  2. De kosten van spoor 1 en spoor 2 worden vergoed als deze op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet.
  3. Een door de verzekeraar toegewezen casemanager voert de regie
  4. (verplichte) Gecertificeerde arbodienstverlening maakt onderdeel uit van de verzekering.
  5. Geen hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim binnen uw onderneming

Jaarlijkse financiële tegemoetkoming

U ontvangt als werkgever met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. De hoogte van deze jaarlijkse tegemoetkoming is naar schatting

± € 1.000 per kalenderjaar.

Dit bedrag, dat als een loondoorbetalingskorting op de premieheffing wordt gegeven, kunt u bijvoorbeeld gebruiken om u goed te verzekeren via de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend

Tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte hebben u en uw zieke medewerker re-integratieverplichtingen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft aan welke benutbare mogelijkheden de medewerker heeft en voor hoeveel uur de medewerker arbeid kan verrichten. Na twee jaar beoordeelt het UWV of u en uw medewerker aan de re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Is er volgens het UWV onvoldoende aan re-integratie gedaan, dan kan de loondoorbetalingsperiode met een jaar worden verlengd. (=loonsanctie). De verzekeringsarts van het UWV kan bij deze beoordeling een andere mening hebben dan uw bedrijfsarts, met een loonsanctie als gevolg. In de praktijk is er bij 12% van de opgelegde loonsancties sprake van een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV.

Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts niet langer beoordeeld door de verzekeringsarts van het UWV. Het medisch advies van uw bedrijfsarts over de belastbaarheid van uw medewerker is dan leidend.

Let op! Dit betekent niet dat u en uw medewerker geen re-integratieverplichtingen meer hebben. Het UWV beoordeeld nog altijd of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en kan nog altijd een loonsanctie opleggen bij onvoldoende inspanningen.

Verbetering van transparantie rondom loondoorbetaling

Er moet beter worden gecommuniceerd over het thema loondoorbetaling bij ziekte. Het ministerie van SZW, UWV en verzekeraars werken daarom samen om u beter te informeren. Als onafhankelijk adviseur vinden wij het ook belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico’s en welke (verzekerings-)oplossingen er zijn. Middels deze website informeren wij u over de maatregelen die worden genomen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om bij ons offertes op te vragen voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Bij deze offertes ontvangt u een duidelijke toelichting over dekking van de verzekering, de inhoud van de dienstverlening en wat de verschillen zijn tussen de diverse verzekeraars.

Meer grip op het tweede spoor re-integratie

Uw bedrijfsarts maakt een deskundige inschatting of uw zieke werknemer bij u terug kan keren of zich moet richten op re-integratie bij een andere werkgever. Deze inschatting is vanaf 2021 leidend. Geeft uw bedrijfsarts aan dat er gekeken moet worden naar re-integratie bij een andere werkgever, dan is er duidelijkheid en kunt u vervanging regelen voor deze werknemer. U loopt daarbij niet meer het (financiële) risico dat een verzekeringsarts van het UWV een andere mening is aangedaan.

Bent u benieuwd wat de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering u kan bieden?

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.