Volledige of gedeeltelijke loonstop weigering werknemer werkzaamheden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013: omvang van de sanctie van art. 7:629 BW

In deze zaak heeft de werknemer op advies van de bedrijfsarts zijn werkzaamheden voor twee dagen hervat en zich vervolgens weer ziek gemeld. Werkgever heeft daarop de werknemer verzocht zich bij de bedrijfsarts te melden, werknemer geeft hieraan geen gehoor. Vervolgens laat de werkgever schriftelijk aan de werknemer weten dat hij zich genoodzaakt ziet het loon op te schorten, en geeft de werknemer nog een kans om zich alsnog bij de bedrijfsarts te melden en zijn werkzaamheden te hervatten. Indien werknemer zijn werkzaamheden niet hervat, zal werkgever de loondoorbetaling stopzetten (op grond van art. 7:629 lid 3 onder sub c BW). De vraag die het Hof in deze zaak beantwoordt, is of de loonstop het gehele loon betreft, of alleen het gedeelte dat de werknemer zou kunnen hervatten in het kader van de re-integratie.

Het hof oordeelt dat de wetsgeschiedenis van art. 7:629 lid 3 onder c als doel heeft om de werknemer ertoe te bewegen mee te werken aan zijn re-integratie. De hoofdregel bij weigering van passende arbeid is, dat de volledige loondoorbetaling wordt gestopt. Het hof merkt daarbij op dat van een prikkel tot nakoming alleen sprake is indien het volledige loon wordt stopgezet.

Tip voor de werkgever

Deze uitspraak geeft uitsluitsel over de omvang van de loonsanctie van de werkgever: deze is in beginsel beëindiging van de volledige loondoorbetaling. De werkgever doet er verstandig aan om dit in zijn re-integratiebeleid op te nemen, zodat hierover geen discussie ontstaat met zieke werknemers die weigeren te re-integreren.

5 antwoorden

Reacties zijn gesloten.