Zorgverzekering: wijzigingen 2013

Op Prinsjesdag 2012 zijn de plannen van de regering voor volgend jaar bekend gemaakt.
Een belangrijk onderwerp is de zorgverzekering. Hieronder treft u de wijzigingen in aan.
Eigen risico
Eigen risico zorgverzekering verhoogd
In 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico € 350,- (dit was € 220,- in 2012). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u geen eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bepaalt de overheid.
Waarvoor geldt een eigen risico?
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2013 hoeft u geen eigen risico te betalen voor:
  • Bezoek aan de huisarts;
  • Verloskundige zorg;
  • Kraamzorg;
  • Hulpmiddelen in bruikleen;
  • Na-controles van nier- of leverdonoren;
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen).
Wijzigingen basisverzekering
Vergoedingen die verlaagd of vervallen zijn
IVF (in-vitrofertilisatie)
Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. In de basisverzekering worden 3 IVF-pogingen vergoed. Dit blijft in 2013 gelijk voor alle vrouwen onder de 43 jaar. Vanaf 2013 geldt dat de eerste en tweede IVF-poging bij vrouwen tot 38 jaar alleen vergoed wordt wanneer er maximaal 1 embryo teruggeplaatst wordt. Dit geldt niet voor de derde IVF-poging. Vrouwen van 43 jaar en ouder krijgen helemaal geen IVF-poging meer vergoed.
Eenvoudige loophulpmiddelen
De vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen vervalt. Hieronder vallen krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens. Loopwagens en blindentaststokken blijven wel vergoed.
Eigen bijdrage bij verblijf in een ziekenhuis
Verblijft u in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan wordt er een eigen bijdrage van € 7,50 per dag in rekening gebracht. Dit is voor de kosten van voeding en verblijf.
Vergoedingen die verhoogd of toegevoegd zijn
Programma’s voor stoppen met roken
Probeert u te stoppen met roken? Programma’s die hierbij helpen, worden vergoed in de basisverzekering. Hieronder vallen ook geneeskundige ingrepen en andere kleine behandelingen die u ondersteunen bij het veranderen van gedrag. U mag per kalenderjaar maximaal één programma volgen.
Mondzorg onder de 18 jaar
Vanaf 2013 is er geen leeftijdsgrens meer voor fluoridebehandelingen door de tandarts. Eerst lag die grens bij zes jaar, maar kinderen krijgen steeds jonger blijvende tanden en kiezen. Daarom mag de behandeling ook worden vervroegd.
Dieetadvisering
De basisverzekering vergoedt ook dieetadvisering. Het gaat dan om voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. U krijgt maximaal drie behandeluren per kalenderjaar vergoed.
Eigen bijdrage voor gehoorapparaten
Heeft u een gehoorapparaat nodig en schaft u die zelf aan? Dan betaalt u 25 procent van de prijs als eigen bijdrage. In 2012 was er sprake van een maximum vergoeding van € 509,50. Deze maximum vergoeding komt te vervallen. Als het toestel duurder is dan € 679,33, dan is het voordeliger om het toestel in 2013 te kopen.
Overige wijzigingen zorgverzekering
Verhoging van de premie
De overheid heeft de rekenpremie voor de basisverzekering met € 104,- verhoogd. De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid minimaal nodig hebben om de kosten van de basisverzekering te dekken.
Waarom is de rekenpremie verhoogd?
De verhoging van de rekenpremie komt onder andere doordat zorgverzekeraars in 2013 meer moeten vergoeden. Dit betekent dat zij meer kosten hebben. In de basisverzekering wordt vanaf 2013 ook een gedeelte van onderstaande kosten betaald:
  • Zorg voor revaliderende ouderen (geriatrische revalidatie) wordt nu vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit wordt vanaf 1 januari 2013 vergoed door zorgverzekeraars.
  • Opleidingskosten van verpleegkundigen worden vanaf 1 januari 2013 ook betaald door zorgverzekeraars.
Compensatie 2e lijns GGZ
Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Vanaf 2013 krijgen verzekerden met een inkomen die niet meer is dan 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling. Dit betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terugkrijgen.
Experiment marktwerking mondzorg wordt stopgezet
In 2012 waren de tarieven in de mondzorg vrij. Tandartsen mochten zelf bepalen wat ze voor hun diensten rekenden. In 2013 wordt dat weer teruggedraaid naar de situatie zoals die was in 2011. De overheid stelt weer wettelijke maximum tarieven in. Dat betekent dat deze tarieven bij elke tandarts, mondhygiënist of orthodontist hetzelfde zijn.
Meer informatie
De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren. De plannen zijn gemaakt voordat de verkiezingen plaatsvonden. Daardoor kan het zijn dat het nieuwe kabinet de plannen nog wijzigt. Kijk voor meer informatie over de wijzigingen van de basisverzekering bij de Rijksoverheid.
4 antwoorden

Reacties zijn gesloten.