Zieke werknemer weigert passende arbeid: stoppen met betaling loon?

Arbeidsjuristen krijgen regelmatig de vraag of het loon van een zieke werknemer mag worden stopgezet als hij weigert mee te werken aan re-integratie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in dit kader op 23 juli 2013 een interessant arrest gewezen. Het Hof heeft bepaald dat de zieke werknemer zijn recht op loon volledig verliest, indien hij passende arbeid weigert. De feiten in deze zaak zijn als volgt.
De werknemer, met een dienstverband voor 40 uur per week, meldt zich ziek in verband met klachten aan voeten en schouders. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer in staat is tot re-integratie voor vier uur per dag licht werk, zodat de werknemer geleidelijk weer kan terugkeren in zijn eigen werk. De werknemer houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Vervolgens geeft de bedrijfsarts weer een re-integratie advies. Werknemer start met twee uur per dag licht werk, dat na een korte periode kan worden uitgebouwd. De werknemer volgt het advies van de bedrijfsarts, na herhaaldelijk verzoek, niet op. Vervolgens waarschuwt de werkgever de werknemer dat het loon wordt opgeschort, indien hij het advies van de bedrijfsarts naast zich neerlegt. Ook het UWV oordeelt dat de werknemer in staat is passende arbeid te verrichten met als doel volledige hervatting van de eigen werkzaamheden. De werknemer blijft weigerachtig en de werkgever zet het loon stop.
De kern van het geschil is de vraag of de werkgever in zo’n geval de loondoorbetaling volledig mag stopzetten of dat de werkgever alleen dat deel van het loon mag stopzetten waarvan de werknemer in staat wordt geacht passende arbeid te verrichten?
Primair heeft een werknemer op grond van artikel 7:629 lid 1 BW recht op loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende de eerste 104 weken. De werkgever mag het loon op grond van artikel 7:629 lid 3 BW stopzetten indien de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, hij/zij de genezing belemmert of vertraagt, zonder deugdelijke grond passende arbeid weigert te verrichten of niet meewerkt aan re-integratie.
Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het loon volledig stopgezet mag worden als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie, ook al is re-integratie maar mogelijk voor een paar uur per week.
Volgens het Hof heeft deze sanctie tot doel te bevorderen dat de werknemer al het mogelijke doet om zo snel mogelijk van zijn ziekte te herstellen en met het oog daarop de passende arbeid te verrichten. De sanctie is een prikkel tot nakoming.
De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is een opsteker voor werkgevers die het loon volledig willen stopzetten zodra een werknemer passende arbeid weigert.
Lees hier de volledige uitspraak. Heeft u vragen, Insucare is u graag van dienst.
Bron: BW7
2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.