Privacy van de werknemer; wat is de rol van de bedrijfsarts?

Om diverse redenen kan een zieke werknemer ervoor kiezen om geen informatie te verstrekken over de aard van zijn/haar ziekte. Soms ervaren werkgevers het zwijgen over de aard en oorzaak van de ziekte lastig of zelfs negatief. Bijvoorbeeld omdat zij denken dat de zieke werknemer niet wil meewerken aan de re-integratie of omdat ze menen dat de zieke werknemer zich, (misschien) ten onrechte, ziek heeft gemeld. Het is echter onredelijk om een zieke werknemer te verwijten dat hij gebruik maakt van het recht om de werkgever niet te informeren over aard en oorzaak van de ziekte.

Feit is echter ook dat er werknemers zijn die misbruik maken van voorzieningen en zich bijvoorbeeld, naar aanleiding van een ruzie met de leidinggevende, ziek melden terwijl er feitelijk geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Een beroep op privacyrechten wordt dan gebruikt om andere problemen, zoals een arbeidsconflict of problemen thuis, te verhullen. Het is de taak van de bedrijfsarts (als medische deskundige) om de werkgever te adviseren inzake het onderscheid tussen legitiem en niet-legitiem verzuim.

Wat kunt u verwachten van een Bedrijfsarts?
In het overleg over de zieke werknemer tussen de bedrijfsarts en de werkgever/leidinggevende geeft de bedrijfsarts een oordeel over de mate waarin de werknemer geschikt geacht wordt te werken en over mogelijke aanpassingen in het werk om zo toch werkzaamheden te kunnen voortzetten.

Ook zal de bedrijfsarts een verwachting over (de duur van) het herstelproces verstrekken. De bedrijfsarts mag niet zonder toestemming van de werknemer medische informatie aan de werkgever geven. Dat wil zeggen: er mag niet vermeld worden wat de werknemer mankeert of waarop het oordeel is gebaseerd.

Ook voor het uitwisselen van (medische) gegevens met andere artsen of hulpverleners, zoals de huisarts, is toestemming van de werknemer nodig.

Bedrijfsartsen dienen de opgestelde richtlijnen te volgen bij een aantal verzuimoorzaken, zoals bv bij overspanning/burn-out, arbeidsconflict, rugklachten e.d.

De bedrijfsarts mag zonder toestemming van de werknemer wel medische informatie en conclusies meededelen aan een arts van het UWV voor zover deze informatie noodzakelijk is om het UWV in staat te stellen het verzekeringsgeneeskundige oordeel te geven.

Wanneer de bedrijfsarts meent dat het ziektebeeld (mede) door het werk veroorzaakt wordt, mag dit gemeld worden aan de werkgever. Dit is wel anoniem en met het doel om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zouden er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden. Indien het niet mogelijk is om een anonieme melding te doen omdat kans op herkenning aanwezig is, is toestemming van de werknemer noodzakelijk.

Wat moet een werknemer dan wel aangeven?
Het is niet zo dat een werknemer zich te allen tijde mag beroepen op zijn/haar “zwijgplicht”. Een werknemer moet wel de beperkingen aangeven waarom hij/zij niet kan werken. Een voorbeeld hiervan is; de werknemer hoeft niet te zeggen dat zijn been gebroken is, maar wel dat hij niet kan lopen en staan en alleen kan zitten met een aanpassing.

Een werknemer heeft het recht op inzage, aanpassing/correctie en vernietiging van medische gegevens in het dossier opgesteld door de bedrijfsarts.

Goede verzuimbegeleiding is belangrijk!
Bij verzuimbegeleiding is kennis over de aard en de oorzaak van het ziektebeeld niet noodzakelijk, maar gaat het juist om de mogelijkheden die voorhanden zijn die wel tot een goede re-integratie leiden. Het managen van verzuim omvat daarom ook meer dan alleen een ziekmelding bij de Arbodienst. Het op een verantwoorde manier begeleiden van een zieke werknemer, door het in acht nemen van de verzuimoorzaak, -frequentie en –duur, dringt verzuim binnen de gehele organisatie terug en bespaart uiteindelijk kosten. De rol van de bedrijfsarts en verzuimbegeleiding zijn nauw met elkaar verbonden.

Uitgebreide informatie kunt u lezen in de folder “Privacy” van het NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan) Heeft u vragen over privacy of wilt u meer informatie over verzuimbegeleiding en -verzekeringen? Insucare verzorgt het hele verzuimtraject: van preventie tot het begeleiden van verzuim, inclusief advies over en beheer van regelingen die uw bedrijf behoeden voor financieel verlies. Wij geloven in het creëren van oplossingen door helder en transparant met elkaar te communiceren.

6 antwoorden

Reacties zijn gesloten.