Pensioenakkoord 2020: de planning

Tijdens Prinsjesdag heeft het ministerie van Sociale Zaken de planning voor de implementatie van het pensioenakkoord openbaar gemaakt. Eind dit jaar wordt het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. In juni 2021 wordt de wetgeving ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum is nog steeds 1 januari 2022.

Belangrijkste punten uit de hoofdlijnennotitie

Hieronder nogmaals de, voor verzekerde regelingen, belangrijkste punten uit de hoofdlijnennotitie.

  • Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de bestaande premieregelingen met een stijgende premie aan te houden voor de bestaande deelnemers.
  • Nieuwe deelnemers moeten uiterlijk 1 januari 2026 gaan deelnemen aan een premieregeling met een gelijkblijvende premie.
  • Uitgangspunt is dat voor nieuwe deelnemers de huidige doelstelling voor de pensioenuitkering haalbaar blijft: een koopkrachtig pensioen van maximaal 75% van het gemiddelde loon na 40 opbouwjaren.
  • De werkgever wordt wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen die gebruikt zijn om tot de nieuwe pensioenregeling te komen. Het transitieplan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging aan de OR, PVT of PV.
  • Ook het nabestaandenpensioen wordt aangepast. Dit wordt voortaan op risicobasis verzekerd, onafhankelijk van het aantal dienstjaren en gebaseerd op het hele salaris (dus geen aftrek van een franchise en ook niet meer gemaximeerd). Het fiscaal maximaal partnerpensioen wordt 50% van het salaris. Het wezenpensioen krijgt een vaste eindleeftijd van 25 jaar en is maximaal 20% van het salaris.

Vragen over uw pensioenregeling?

Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of wilt u weten wat u nu al kan doen? Lees ons eerdere bericht (pensioenakkoord 2020) hierover nog eens terug of neem contact met ons op via telefoonnummer 040 237 0400.