Modernisering ziektewet: postcontractueel beding werkgevers

De VNO-NCW adviseert werkgevers een postcontractueel beding op te nemen in arbeidsovereenkomsten. Onlangs sprak een commissie van VNO-NCW over de mogelijkheid en de wenselijkheid van het maken van afspraken met zieke ‘einde dienstverbanders’ (zonder dat de werkgever eigenrisicodrager is). 
 
Met deze clausule verplicht werkgever ex-werknemer niet alleen om zich bij hen ziek te melden, maar ook om zich te houden aan alle regels en verplichtingen die tijdens ziekte van belang zijn voor controle en re-integratie, zodat de betreffende werkgever de schadelast zo veel mogelijk kan beperken. 
 
1. De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich onmiddellijk ziek bij werkgever conform de bij werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen.
 
2. De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet aan het bepaalde in lid 1, dient: 
  • Gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van werkgever; 
  • Aan werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aan werkgever als eigenrisicodrager of aan het UWV dient te verstrekken. Indien de werknemer geen toestemming geeft medische gegevens aan werkgever te verstrekken, dient hij deze wel aan een bedrijfsarts of arts-gemachtigde te verstrekken. 
  • Alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de WIA; 
  • Mee te werken aan een namens werkgever aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing; 
  • Een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht. 
(De verplichtingen genoemd in punt 2 blijven bestaan zolang de werknemer arbeidsongeschikt blijft en een Ziektewetuitkering geniet. Is de werknemer volledig hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij de werknemer binnen 4 weken na hersteld melding opnieuw arbeidsongeschikt raakt.)
 
3. Indien de werknemer het in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde overtreedt, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van
€ 500,- voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming te vorderen en onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3 en 5 BW. 
 
Deze clausule is opgesteld door Transport en Logistiek Nederland (TLN). Hier is de uiterste zorg aan besteed. Het betreft hier nieuwe wetgeving en er is dan ook nog geen ervaring opgedaan met de toepassing van de clausule. TLN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze clausule. 
 
Bron: VNO-NCW
7 antwoorden

Reacties zijn gesloten.