payrollkracht insucare logo

Neem geen risico. Breng de no-risk in kaart

Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat slechts 16% van de personen die onder de no-riskpolis vallen dit weten. Ook werkgevers zijn vaak niet op de hoogte en maken daardoor onnodig kosten bij verzuim.

Wat is de no-riskpolis ook alweer?

Bepaalde groepen werknemers met een arbeidsbeperking hebben bij ziekte recht op ziekengeld. Het UWV keert dit uit. Als werkgever mag u dit ziekengeld in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting.

Het betreft werknemers:

  • Die 104 weken arbeidsongeschikt zijn geweest en een WGA-uitkering hebben aangevraagd, ook al is deze niet toegekend;
  • Die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister, zoals werknemers die recht hebben op een WAJONG of beschut werk.

Wat u kunt doen

  • Informeer tijdens het aannameproces of uiterlijk binnen 3 maanden na indiensttreding of er sprake is van een no-risk polis en of er mogelijkheden zijn voor Loon Kosten Voordeel. Via het werkgeversportaal van het UWV kunt u dit als werkgever nagaan. Werknemers zijn immers vaak zelf niet goed op de hoogte.
  • Heeft u een verzuimverzekering? Een medewerker die onder de no-riskpolis valt, hoeft u niet te verzekeren.
  • Geef ziekmeldingen in het geval van een no-riskpolis binnen 6 weken door aan het UWV en herstelmeldingen binnen 2 dagen. Bij een te late melding riskeert u een boete.

Insucare en ArboTeam helpen u financiële risico’s te beperken. Informeer ons als u een nieuwe medewerker aanneemt die onder de no-riskpolis valt.