Deelname aan Bedrijfstakpensioenfonds na fusie

Een Bedrijfstakpensioenfonds kan aan een onderneming vrijstelling voor deelname aan het fonds toekennen. Wat gebeurt er met deze vrijstelling als er sprake is van een fusie?

In het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 wordt onderscheid gemaakt in drie situaties:
– Fusie van werkgevers met vrijstelling van hetzelfde Bedrijfstakpensioenfonds, artikel 7a;
– Fusie van werkgevers met en zonder vrijstelling van hetzelfde Bedrijfstakpensioenfonds, artikel 7b;
– Fusie van werkgevers met en zonder vrijstelling van verschillende Bedrijfstakpensioenfondsen,
artikel 7c;

Artikel 7a.
Na een fusie tussen twee werkgevers die alle twee vrijstelling hadden van hetzelfde Bedrijfstakpensioenfonds, blijft de verleende vrijstelling van toepassing. De nieuwe werkgever informeert het Bedrijfstakpensioenfonds welke pensioenregeling van toepassing is voor de werknemers die na de fusie in dienst treden van de werkgever.

Artikel 7b.
Na een fusie tussen twee werkgevers waarvan er één wel en één geen vrijstelling had bij hetzelfde Bedrijfstakpensioenfonds vervalt de vrijstelling.

Er zijn uitzonderingen mogelijk als ten minste 50% van de werknemers van de nieuwe werkgever werkzaam waren bij de oude werkgever met een vrijstelling. De vrijstelling kan dan worden uitgebreid naar alle huidige en toekomstige werknemers van de nieuwe (gefuseerde) werkgever.
Een andere mogelijkheid is dat de vrijstelling alleen van toepassing blijft op de werknemers die werkzaam waren voor de oude werkgever met een vrijstelling.

Artikel 7c.
Als er na een fusie tussen twee werkgevers bij verschillende Bedrijfstakpensioenfondsen een nieuwe werkgever ontstaat waarop één verplichtstelling van toepassing is, kan de nieuwe werkgever het Bedrijfstakpensioenfonds vragen de vrijstelling van toepassing te laten zijn op alle huidige en toekomstige werknemers van de nieuwe werkgever.

De nieuwe werkgever kan in bovenstaand geval het Bedrijfstakpensioenfonds ook vragen de vrijstelling alleen te handhaven voor de werknemers die al onder de vrijstelling vielen.

Het kan ook zo zijn dat na de fusie de verplichtstellingen van toepassing blijven op de afzonderlijke werkgevers. Dan blijft de vrijstelling alleen van toepassing voor alle huidige en nieuwe werknemers van de oude werkgever met een vrijstelling.

Gevolgen fusie
Een fusie kan dus grote gevolgen hebben voor de pensioenregeling van de werknemers van één of meerdere oud werkgevers. Het is verstandig tijdig aandacht te besteden aan de gevolgen van een fusie voor de bestaande pensioenregelingen.

Aan bovenstaande situaties zijn voorwaarden verbonden. Insucare in Eindhoven informeert u graag over de van toepassing zijnde voorwaarden. Vraag onze pensioenadviseurs.