De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Daarom heeft het kabinet hiervoor een pakket aan maatregelen voorgesteld. Dit pakket aan maatregelen is bekend onder het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.

Een greep uit het pakket van maatregelen:

  • Ketenbepaling: nu maximaal 3 contracten met een totale duur van 24 maanden. Voorstel: 3 contracten met een totale duur van 36 maanden.
  • Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren opgeroepen worden bij onzekerheid over de omvang van de arbeid. Een oproep moet schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekend worden gemaakt.
  • Payrolling mag geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollbedrijven worden verplicht de werknemers die zij ter beschikking hebben gesteld dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die zouden gelden als de payrollmedewerker rechtstreeks in dienst zou zijn bij de opdrachtgever. Bij meerdere opdrachtgevers betekent dit ook meerdere arbeidsovereenkomsten.
  • Ontslagrecht: cumulatie van omstandigheden om een redelijke grond voor ontslag te vormen. Cumulatie is nu niet mogelijk. Bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in combinatie met onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen, kan nu onvoldoende reden zijn voor ontslag.
  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ⅓ maandsalaris per jaar, bij korte periode naar rato.
  • Proeftijd van maximaal 5 maanden bij een contract voor onbepaalde tijd.
  • Premie WW differentiëren naar aard van het contract: lage premie voor vaste contracten, hoge premie voor flexibele contracten.

109 pagina’s met uitwerking!? 
In de, zeer, uitgebreide uitwerking van de voorstellen (109 pagina’s) wordt ook een klein artikel gewijd aan ‘doorwerking naar premies voor ZW en WGA’. Als werkgever bent u nu ingedeeld in een sector, waaraan een premie WW, ZW en WGA is gekoppeld. Het kabinet vindt deze premiesystematiek verouderd, het zorgt niet voor een effectieve prikkel en het veroorzaakt grote uitvoeringsproblemen (de overheid ontvangt jaarlijks 10.000 verzoeken voor wijziging van sector).

De ambitie
Het kabinet heeft de ambitie om de sectorpremies te vervangen door een moderne, effectieve en toekomstbestendige vorm van premieheffing. De beschikking Werkhervattingskas, maar ook de premies bij verzekeraars worden onder andere bepaald door de huidige sectorindeling. Het opheffen van deze sectorindeling kan dus de nodige gevolgen met zich meebrengen bij zowel UWV, belastingdienst als verzekeraars. Wordt vervolgd!