Kabinet demissionair. Welke onderwerpen zijn nu controversieel?

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Kamercommissies hebben daarom een aantal onderwerpen ‘controversieel’* verklaard

Twee van deze controversiële onderwerpen die van belang zijn voor werkgevers lichten we graag toe:

1. Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden of als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De vergoeding is ook verschuldigd bij ontslag van een zieke werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode.

Het wetsvoorstel houdt in dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van een werknemer na langdurige ziekte. De hoogte van de compensatie is het bedrag van de transitievergoeding, exclusief transitie- en inzetbaarheidskosten. De compensatie is beperkt tot het bedrag dat de werkgever heeft betaald als loondoorbetaling bij ziekte.

Het controversieel verklaren van het wetsvoorstel heeft nadelige gevolgen voor werkgever en werknemer. De werkgever wordt niet gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de langdurig arbeidsongeschikte medewerker, van wie het dienstverband slapend is gehouden, kan geen wettelijke aanspraak op transitievergoeding  doen. Het is onzeker of de wet uiteindelijk zal worden aangenomen. De Raad van State heeft namelijk een dringend advies gegeven om het wetsvoorstel te heroverwegen.

2.  Uitbreiding van het vaderschapsverlof 

Het wetsvoorstel betreft het uitbreiden van het onbetaald vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen per 2019. VVD, D66 en CDA vinden dat het voorstel grote financiële impact heeft. Het voorstel komt als gevolg hiervan terug op de lijst van controversieel verklaarde onderwerpen (d.d. 18-04-2017).