payrollkracht insucare logo

Wat zijn de rechten van uw werknemer?

Naast de verschillende uitgangspunten in de aankomende AVG wil de wetgever ook de consument als betrokkene extra rechten geven. Deze rechten geven uw werknemer meer inzage en meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over wat er met zijn/ haar gegevens gebeurt.

In het kort lichten we deze rechten toe:

 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op bezwaar.

Recht op vergetelheid

Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten uitwissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Dit geldt niet in alle gevallen.

Wanneer dan wel?

 • Gegevens zijn niet meer nodig.
 • De betrokkenen trekt de eerder gegeven toestemming in.
 • Er wordt door betrokkene bezwaar gemaakt.
 • De organisatie gegevens onrechtmatig heeft verwerkt.
 • De wettelijke bepaalde bewaartermijn is verstreken.
 • De betrokkene is jonger dan 16 jaar, en de gegevens zijn via app of website verworven.

Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat werknemers het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Recht op inzage

Werknemers hebben het recht om u te vragen welke gegevens u als werkgever van hen heeft. Ze mogen u ook vragen deze gegevens in te zien.

Recht op rectificatie

Een werkgever is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u verwerkt juist zijn en dat u deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens van uw werknemer onjuist, dan bent u verplicht dit te rectificeren en/of aan te vullen. Dit geldt niet alleen in uw organisatie, maar ook wanneer u gegevens aan derde verstrekt.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige situaties dient de verwerking van de gegevens beperkt te worden:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist. Dan mag u de gegevens niet gebruiken totdat deze zijn gecontroleerd.
 • De verwerking is onrechtmatig.
 • Gegevens zijn niet meer nodig.
 • Werknemer maakt bezwaar.

Ook hierbij geldt; wanneer u gegevens aan derden verstrekt bent u er verantwoordelijk voor dat de gegevens kloppen.

Recht op bezwaar

U als werkgever verwerkt persoonsgegevens. Dan hebben uw werknemers altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Tenzij u gerechtvaardigde redenen heeft voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de werknemer of die te maken hebben met een rechtsvordering.