Wat zijn de gevolgen voor uw collega’s bij een Brexit zonder deal?

Indien u een burger van het VK in dienst heeft kan de Brexit verstrekkende gevolgen hebben. Wij sommen een aantal gevolgen op zoals deze zijn beschreven in de brief van de Minister van Buitenlandse zaken van 7 januari ’19

Verblijf- en werkvergunningen

In het geval van een no deal kunnen burgers van het VK die al in Nederland verblijven hun verblijfsstatus niet meer ontlenen aan het EU-burgerschap. Dat betekent dat zij geen gebruik meer kunnen maken van vrij verkeer van personen in de EU. Om te voorkomen dat Britse werknemers de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt verliezen stelt het kabinet een overgangsperiode voor van 15 maanden vanaf de datum van de terugtrekking van het VK uit de EU. Tijdens deze overgangsperiode behouden Britten die voor de terugtrekking van het VK uit de EU in Nederland verblijven hun recht op verblijf, studie en werk in Nederland.

Britse burgers en hun familieleden zullen verspreid over de overgangsregeling worden uitgenodigd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen.

Britten die langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland wonen, kunnen een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd krijgen. Britten die korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven krijgen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Met deze vergunning behouden Britse burgers vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben dus geen werkvergunning nodig om deze Britse burgers in dienst te houden of te nemen.

Sociale zekerheid
Hier zijn nog geen afspraken over gepubliceerd. Er is wel de intentie uitgesproken om te komen tot een fatsoenlijke oplossing.

Zorgregeling
Tot de terugtrekking van het VK uit de EU hebben Nederlandse verdragsgerechtigden die in het VK wonen op grond van EU-regels recht op zorg in het VK en in de rest van de EU, ten laste van Nederland. Vanaf de terugtrekking van het VK uit de EU vallen zij onder de National Health service, die geen dekking buiten het VK kent. Met de verzamelwet Brexit wordt geregeld dat de rekening van de lopende behandelingen van deze groep buiten het VK nog bij het CAK kan worden ingediend, totdat de behandeling is beëindigd.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 7 januari jl. een brief gepubliceerd waarin het bovenstaande nader wordt toegelicht. Wij houden u op de hoogte!

bron: Ministerie van Buitenlandse zaken