Insucare Verzuim wordt ArboTeam

Insucare blijft in ontwikkeling. Steeds meer werkgevers zijn op zoek naar gespecialiseerde dienstverlening rondom pensioen, inkomen, zorg en verzuim. Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren flink gegroeid. Wij zijn er trots op dat inmiddels meer dan 150 werkgevers en totaal ruim 15.000 werknemers gebruik maken van onze dienstverlening. Om transparant te blijven in wie we […]

De vernieuwde Arbowet in het kort

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. Dit betekent voor een hoop werkgevers een enorme verandering. Er komt met name meer aandacht voor preventie van (langdurige) ziekte. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol.

Arbo; Zorg dat je de mantelzorgers kent!

Weet u wie van uw werknemers naast hun werk ook nog zorgen voor een ouder of buurman? En hoeveel tijd en energie dat in beslag neemt? Als werkgever komt u er soms pas achter als de emmer van de mantelzorger overloopt en de balans tussen werk en zorg ver te zoeken is. Een ziekmelding kan […]

Arbo; Met een arbeidsbeperking toch aan het werk?

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Werkgevers en de overheid moeten ervoor zorgen dat er vóór 2026 stapsgewijs 125.000 banen extra bijkomen voor mensen met […]

Vakantie en verzuim

De zomer is aangebroken en dat betekent dat menig werknemer binnenkort gaat genieten van een vakantie. En dat is goed, want een regelmatige opname van vakantiedagen draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Maar welke regels gelden als een werknemer arbeidsongeschikt is en op vakantie wil? Of tijdens zijn vakantie ziek wordt? Ziek en op […]

Wanneer mag u verlof geven en wie moet er voor het verlof betalen?

Als werkgever bent verplicht uw medewerkers vrij te geven wanneer ze zwanger zijn of iemand moeten verzorgen. Deze zorgverloven zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Welke verloven vallen onder deze wet? En hoe gaat u om met verlof en verzuim? Insucare heeft dit voor u in kaart gebracht. Bekijk het verlofoverzicht

Het noteren van aard en oorzaak van ziekte werknemer is verboden

Naar aanleiding van een verzuimmelding bij een zorginstelling heeft De Autoriteit persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) een onderzoek uitgevoerd naar het registreren van persoonsgegevens en de aard en de oorzaak van het verzuim van werknemers. De zorginstelling was onlangs gestart met een nieuwe ziekteverzuimbeleid. Het registreren van de aard en oorzaak van verzuim is volgens De […]

Privacy van de werknemer; wat is de rol van de bedrijfsarts?

Om diverse redenen kan een zieke werknemer ervoor kiezen om geen informatie te verstrekken over de aard van zijn/haar ziekte. Soms ervaren werkgevers het zwijgen over de aard en oorzaak van de ziekte lastig of zelfs negatief. Bijvoorbeeld omdat zij denken dat de zieke werknemer niet wil meewerken aan de re-integratie of omdat ze menen […]

Zieke werknemer heeft recht op volledig loon

  Een arbeidsongeschikte werknemer die tijdens zijn ziekte 100% van zijn salaris betaald krijgt, kan er na verloop van tijd op vertrouwen dat die 100% als normaal geldt. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Bosch d.d. 14 juli 2015.    In 2013 is desbetreffende medewerker ziek gemeld voor enkele maanden vanwege psychische klachten. […]

Wet werk en zekerheid ; lagere regelgeving ontslagrecht

De lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht is gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in […]