Pensioenakkoord 2020: anticipeer op toekomstige veranderingen!

U heeft ongetwijfeld meegekregen dat er in 2019 na jarenlange onderhandelingen een Pensioenakkoord is gesloten. Momenteel worden de uitgangspunten uitgewerkt binnen de zogenaamde stuurgroep. In april 2020 moet er een eerste blauwdruk liggen. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is 01-01-2022 en hoewel het zeer de vraag is of deze deadlines worden gehaald is het van groot belang dat u als werkgever tijdig anticipeert op de toekomstige veranderingen.

Waar moet u nu al rekening mee houden?

De gevolgen voor de pensioenregeling die u uw medewerkers aanbiedt kunnen groot zijn. Dit geldt vooral voor werkgevers met een beschikbare premieregeling. Deze regeling kent doorgaans een oplopende premiestaffel. Naarmate de medewerker ouder wordt stijgt ook het premiepercentage en dus de pensioenpremie. In het nieuwe pensioenstelsel zal er sprake zijn van een gelijkblijvend premiepercentage voor iedereen.

Naar verwachting stelt de overheid het maximale premiepercentage vast op ongeveer 27%. U bent als werkgever vrij om onder deze grens een gelijkblijvend percentage te kiezen. In de bovenstaande grafiek is als voorbeeld een gelijkblijvend premiepercentage van 17% gehanteerd. Zoals u kunt zien zijn de gevolgen groot.

Voor uw jonge medewerkers (< 50 jaar) stijgen de premiekosten immers fors. Zij gaan over naar een premiepercentage van 17% en er wordt meer pensioenpremie ingelegd t.o.v. de huidige situatie. Uw oudere medewerkers gaan in premiepercentage omlaag. Deze groep medewerkers zal van u als werkgever financiële compensatie verlangen. Er is in het pensioenreglement immers een hogere (met de leeftijd stijgende) premie toegezegd. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van uw deelnemersbestand kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Hoewel het nieuwe stelsel nog uitgewerkt en geïmplementeerd moet worden is het verstandig om te anticiperen op de verwachte wijzigingen. Neem alle stakeholders (medewerkers, een OR en eventuele aandeelhouders) tijdig mee in de voorbereiding naar het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft u hulp nodig?

Wij gaan graag met u in gesprek hoe u uw personeelsbeleid kunt vormgeven en brengen in kaart wat de financiële gevolgen zijn. Neem contact met ons op door te bellen naar 040-2370400